เอกสารจัดไฟแนนซ์และเงื่อนไข

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรณีซื้อเงินสด จำนวน
1. สำเนาบัตรประชาชน 3
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3
3. ใบคำขอจดทะเบียนจากสำนักงานขนส่งฯ 1
4. หนังสือมอบอำนาจ 1
5. พ.ร.บ. 1
** เอกสารทุกแผ่นต้องเซ็นต์ชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง **
กรณีทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคาร/ไฟแนนซ์ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ
1. สำเนาบัตรประชาชน 3 2
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 2
3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 1 1
4. หนังสือรับรองรายได้ 1 1
5. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด 1 1
6. เอกสารแสดงแหล่งที่มารายได้อื่นๆ
เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาให้เร็วขึ้น
1 1
7. แผนที่บ้าน / ที่ทำงาน 1 1
*** รับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูง ***
080-180-1881
(ละออง เซลมาสด้า)
Line ID : L-aong